* hikalium @ OSECPU-Wiki
** whois hikalium
- 旧[[hikarupsp]](-2014)
- Twitter: [https://twitter.com/hikalium @hikalium]
- Web: https://hikalium.com
- セキュリティ・キャンプ2016卒業生
- サイボウズ・ラボユース第6, 7期生(2016.6-2017.6)
-- 言語処理系 [https://github.com/hikalium/nv nv] を開発中
** なにをしてきたか


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS